Telefon

0612-265 65

E-post

info@solglantan.com

Adress

Kontorsvägen 1, 873 50 Väja

Search
Close this search box.

Kom i kontakt

Behandling

Vår behandling

Välkommen till Solgläntans behandlingshem

Din fristad från en destruktiv livsstil som möjliggör personligutveckling.

Gruppbaserad 12-stegsbehandling för unga män med missbruksproblematik på Solgläntan. Vi fokuserar på att skapa trygghet och tillit för ett effektivt behandlingsarbete. Genom veckoscheman anpassar vi lektioner, samtal, aktiviteter och terapi. Vår holistiska syn på beroendesjukdomen inkluderar fysisk, mental och andlig aspekt. Målet är att utveckla verktyg för hantering av känslor, självförtroende och relationer. Individuella genomförandeplaner baserade på ASI eller BBIC skräddarsys för varje klient

FAS 1

Gruppbaserad 12-stegs behandling för unga vuxna män med fokus på personlig utveckling och rehabilitering

Genomförandeplan

Våra behandlingsmål är relaterade till ungdomarnas individuella förutsättningar, där samtliga klienter har en genomförandeplan utifrån ASI:s sju livsområden. Genom ASI kartläggs klientens hjälpbehov så att Solgläntan kan rikta insatserna som möter den enskildes behov och förutsättningar.

Behandlingsgrupper

Genom lektioner, enskild terapi och socialträning är vår ambition att väcka lusten till en ny livsstil. Vi strävar efter att ge klienten kunskap för att synliggöra beteenden och mönster för att kunna bryta ett destruktivt leverne.

Målsättning

Att i en familjär atmosfär ge professionell behandling som skall ge klienten förbättrad livskvalité.

Struktur

Behandlingsupplägget är lagt enligt ett veckoschema där det framgår hur lektioner, samtal, aktiviteter, samlingar, enskild terapi och praktisk sysselsättning fördelas över dagarna. Inledningsvis bär personalen det största ansvaret kring den tillfrisknande-process som är nödvändig. Vår tanke är att individens frihet och det egna ansvaret ökar efter den utveckling som sker i behandlingen.

ADL

Verktyg för en återanpassning till en sund livsstil sker även genom att erbjuda klienten näringsrik kost, dagliga rutiner, sund dygnsrytm, fysiska aktiviteter, praktiskt arbete etc.

Enskilda uppgifter

1. Gubben: Syftet med uppgiften är att synliggöra klientens självkänsla och medvetenheten om de egna behoven.
2. Konsekvens tavla: Syftet med uppgiften är att synliggöra klientens missbruk dess effekt och konsekvenser.
3. 1-3 Steget i Anonyma Narkomaners 12-stegsprogram.

Följande teman är behandlingsinnehållet upplagt på:

Sjukdomsbegreppet

Programmet

Andlighet

Gruppen

Känslor

Familjen

FAS 2

Fördjupning i beroendesjukdomen och personlig utveckling genom målinriktad behandling och stöd

Syfte

Att våra klienter skall få en ökad förståelse för beroendesjukdomen, samt fördjupade kunskaper inom 12-stegsprogrammet. Fördjupningen kommer när klienten går till handling på den kunskap han fått under fas 1 och får nu göra detta under mer eget ansvar. Vi tror att tid och övning är det som skapar nya positiva vanor och det som gör att klienten utvecklas.

Genomförandeplan

I fas 2 följer vi upp den individuella behandlingsplanen från fas 1 för att säkerställa att klienten nått uppsatta mål, samt att vi tillsammans utformar nya mål för klienten att sträva mot.

Kriminalitet som livsstil

Alla klienter som placeras på Solgläntan genomgår en PIKT. (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster). Efter screeningen genomför klienter en kriminalitets-vecka. Veckan innebär att 4-6 klienter bor tillsammans och de frångår då ordinarie behandling och arbetar intensivt med uppgifter, lektioner och grupper som utgår ifrån temat kriminalitet. PIKTén visar vilket klientens främsta tankemönster är och utifrån det, planeras individuella uppgifter, som klienten arbetar med och redovisar under veckan.

Enskilda uppgifter

1. Välkommen till Fas 2 om klientens egna önskemål kring individuella behandlingsinsatser
2. Process-vecka i Steg 4 där klienterna gör en grundlig och omoralisk inventering av sitt liv
3. Manlighetsuppgift, där klienten får arbeta med relationen till sin pappa/fosterpappa
4. Kvinnlighetsuppgift, där klienten får arbeta med relationen till sin mamma/fostermamma

Attraktion

En viktig del av programmet är att visa vägen för de som är nykomlingar på Solgläntan. Detta görs genom att de som kommit en bit i sin behandlingsprocess är fadder åt de som nyligen påbörjat sin resa i tillfrisknandet. Fas 2 klienter hjälper även fas 1 klienter i arbetet med enskilda uppgifter, samt har uppbjudning till sin lägenhet. I enlighet med programmet anser Solgläntan att en viktig del för att få behålla det du fått, är att ge det vidare.

Dagliga rutiner

Klienterna tränas i att tillsammans med en annan klient sköta dagliga rutiner i delat lägenhetsboende. Vi lär ut ansvar och rutiner som grunden för en fungerande vardag och ger klienten verktygen för att klara detta. Med stöd ansvarar klienten för sin hushålls-ekonomi och tränas i att veckohandla ekonomiskt och tillaga sin egen mat. Hyreshuset där klienterna bor ligger i nära anslutning till Solgläntan och har dygnet runt personal för att kunna erbjuda stöd vid behov.

FAS 3

Utveckla självständighet och integrering i samhället med stöd och strukturerade program

Innebär eget boende i Solgläntans regi. Syftet med fas 3 är att klienten i sin egna vardag skall praktisera de teoretiska kunskaper han tidigare lärt sig i behandlingen, som att sköta sin egen lägenhet och sina vardagliga sysslor. 

Klienten ska kunna hushålla med den existens han får och sköta veckohandling och det ekonomiska tänkandet det medför. Klienten ska tränas i att hitta en struktur för att sköta en daglig sysselsättning och att självständigt åka till obligatoriska möten. En viktig del är att klienten skall planera sin fritid och göra något sunt av den tid han har över. 

Vår erfarenhet är att det tar tid att byta en tidigare destruktiv livsstil, mot att som nykter och drogfri hitta sin plats i samhället.

I behandlingen ingår:

Sysselsättning såsom praktik eller skola

Existensminimum

Ekonomisanering

Enskilda samtal med kontaktperson

Fördjupningsveckor

Hyran för boende i egen lägenhet med dygnet runt personal i hyreshuset

Drogfri gemenskap

Urinprov/ utandningsprov

Genomförandeplan med delmål och mål för att sträva mot en sund livsstil

Nätverksarbete med anhörigutbildning

Stöd i dagliga rutiner såsom, skolgång, städning, matlagning

Mötesgående inom NA/AA/DAA.

Stöd och schemalagda aktiviteter från Solgläntan

Fritidsaktiviteter

Klient och handläggare erbjuds växelvård, för att succesivt slussa ut klienterna till eget boende. Växelvård innebär att klienten varvar vistelse i sin hemkommun med att återkomma till behandlingen på Solgläntan. Växelvården och dess innehåll och omfattning varierar efter klientens behov och förutsättningar.

Solgläntan erbjuder gratis eftervård 1 år efter avslutad behandling. För de klienter som slussas ut på annan ort erbjuds återvändarveckor. Solgläntan erbjuder sig även att följa med klienten till den nya kommunen för att etablera en kontakt på skola, arbetsförmedling, öppenvården osv.

Solgläntans Eftervård

Solgläntans Eftervård

Solgläntan har eftervårdträff en dag/vecka och det är ett forum för både inskrivna fas 3/Utsluss klienter och utskrivna klienter.

Eftervårdsträffar kan också bytas ut mot kostnadsfria återvändarveckor till Solgläntan för de klienter som har svårigheter att delta varje vecka. 

Tiden som är avsatt är 4 tim/vecka och innehåller följande inslag:

Gemensam fika alternativ middag.

Enskilda samtal

Urinprov, utandningsprov

Enskilda uppgifter

Återfallsprevention

Reflektionsrunda kring mående, veckan som varit, mötesgående mm.

Lektioner: MRT, AHA-programmet samt teman inom 12-stegsprogrammet

Aktiviteter

Syftet med eftervården på Solgläntan är att hjälpa våra unga klienter till en drogfri vardag och finnas tillgängliga för att förebygga återfall. Att finnas som ett stöd i olika former när våra killar möter samhällets krav. 

Målsättningen är att klienten som nykter och drogfri skall hitta sin plats i samhället som produktiv medborgare och ej hålla kvar sin identitet som missbrukare.

Vi ser gärna att våra klienter deltar aktivt i självhjälpsgrupper såsom AA/NA/CGA osv.

Öppna Hjärtat, Dela Din Historia Med Oss