FAS 2

Syftet med fas 2 är dels att våra klienter ska få en ökad förståelse för beroende-sjukdomen samt en fördjupning i 12- stegsprogrammet. Fördjupningen kommer när klienten går till handling på den kunskap han fått under fas 1 och får nu göra detta under mer eget ansvar. Vi tror att tid och övning är det som skapar nya positiva vanor och det som gör att klienten utvecklas.

I fas 2 följer vi upp den individuella behandlingsplanen från fas 1 för att säkerställa att klienten nått uppsatta mål, samt utformar nya mål för klienten att sträva mot.

Vid sidan av fördjupande lektioner inom beroendesjukdomen, andlighet, familjen, tillfrisknandet och relationer, genomgår klienterna kortveckor inom fjärdesteget och kriminalitet.
MRT- undervisning bedrivs en dag i veckan, vilket är en systematiskt kognitiv behandlingsstrategi som är utformad för att höja självbilden och underlätta utvecklingen av moraliska tankegångar. Andra verksamma metoder som vi använder oss av är mindfulness, meditation, gestalt terapi och medicinsk yoga.

Vid sidan av den inre behandlingsprocessen tränas klienten att tillsammans med en annan klient sköta dagliga rutiner i eget boende. Ansvar och rutiner är grunden till en fungerande vardag och vi ger klienten de verktyg som behövs för att klara detta.

Existensminimum och boendekostnad ombesörjs av Solgläntan.

Hyreshuset ligger i nära anslutning till Solgläntan och har dygnet runt personal.