FAS 1

Behandlingsarbetet sker i mindre grupper för unga vuxna män mellan 17-25 år. Vår strävan är att skapa små trygga grupper i en familjär atmosfär där den enskilde individen får det engagemang och den tid han behöver.

Spela videoklipp

Under primärbehandlingen som pågår mellan 12-14 veckor arbetar klienterna med enskilda uppgifter parallellt med dagliga lektioner och fysiska aktiviteter. Lektionerna är uppbyggda på sex teman: Sjukdomsbegreppet, kriminalitet, andlighet, gruppen, känslor och familjen. ART-undervisning bedrivs en dag i veckan, samt erbjuds Psykodynamisk samtalsterapi för samtliga klienter.
Under primärbehandlingen finns en tydlig struktur och varje dag innehåller obligatoriska inslag. Vardagar kliver klienterna upp kl. 07.15 och  kl.07.30 går vi på en gemensam morgonpromenad. Därför äter vi frukost tillsammans. Kl. 09.00 börjar dagens lektion.
Klienterna har ett obligatoriskt NA,AA-möte/vecka.

Alla klienter får också göra en så kallad PIKT, (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) inför kriminalitetsveckan där vi fokuserar på klientens tankemönster och värderingar i det kriminella och vardagslivet.

Programmet är gjort av Gunnar Bergström och heter Kriminalitet som livsstil.
Vi jobbar mycket med familjesystemet då många killar kommer ifrån ett väldigt destruktivt familjesystem. Solgläntan anordnar också kostnadsfria anhörighetsveckor, där klienternas anhöriga får komma till Solgläntan för att få mer insikter och kunskap om vad beroendet, medberoendet och möjliggörandet innebär.

I psykodynamisk psykoterapi erbjuds klienten att tillsammans med psykoterapeuten förstå de inre sammanhangen. Att se hur symptomen kan hänga samman med livssituationen idag eller tidigare i livet och där igenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter.

Genom ett första konsultationssamtal avgörs om klienten behöver och kan ha nytta av denna behandlingsform. Med psykoterapi kan klienten uppnå ökad medvetenhet om sig själv, sina behov och sina motiv, som i sin tur ökar förmågan till att förstå och påverka sitt eget liv.

Vi använder oss utav ASI alt. BBIC när vi i samråd med remitent och klient utformar de individuella behandlingsplanerna.